תנאים כללים

ברוכים הבאים לאתר "באזטיקט" משרד כרטיסים בע"מ" (להלן: "באזטיקט" ). אתר "באזטיקט" , (להלן: "האתר") נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות ודרכי פעילות "באזטיקט" כמשרד שעיקר עיסוקו שיווק, מכירה והפצת כרטיסי כניסה (להלן: "פעילות לאן") למופעים / הצגות תיאטרון / הצגות בידוריות / משחקי ספורט / אתרי בידור, נופש, תרבות ואירוח ולכל פעילות אליה נדרש כרטיס כניסה (להלן: "האירוע/ים"), בין אם האירוע מתקיים בישראל ובין אם מחוץ לגבולות ישראל.
האתר הינו בבעלותה של "באזטיקט" והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי כרטיסי הכניסה באמצעות אתר האינטרנט ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה במשרדי "באזטיקט" .
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
דרכי ואופן רכישת כרטיסי הכניסה לאירועים, כמו גם השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו וכן העדר אחריות "באזטיקט" לתכני האירועים כפופים לתקנון זה ולשאר התנאים המופיעים באתר זה, כמו גם על גב כרטיסי הכניסה, לפי המרבה והמחמיר. "באזטיקט" שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תכניו של האתר וכל חלק ממנו וכן את התקנון. כל שינוי כאמור יחול על כל משתמש / רוכש, מיד עם עריכת השינוי כאמור. מקום בו מתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר בקשר עם האירועים, או איזה מהם, לעולם תגבר ההוראה המאוחרת ובלבד כי ההוראה המאוחרת פורסמה ע"י "באזטיקט" , או מי מטעמה ובכלל זה מפיקי ו/או מארגני האירוע לגביו קיים הפרסום וזאת בדרך מקובלת באתר ובעמוד האירועים של איזה מעיתוני היום (עיתונות כתובה) המופצים בישראל בשפה העברית. מובהר כי "באזטיקט" שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הרי שהשינוי יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי, שלצורך תקנון זה הרי שכל הנכנס לאתר, בין לקבלת מידע ובין לצורך רכישת כרטיס/י כניסה ייחשב ויקרא משתמש ו/או גם הרוכש (להלן: "המשתמש / רוכש"). הרוכש מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה וככל שיתבקש לעשות כן הינו מתבקש לאשר את קריאתו והבנתו. רכישת כרטיס כניסה לאירוע בין באמצעות האתר, בין באמצעות הטלפון ובין ברכישה אישית מהווה את הסכמת והכרת הרוכש לכל תנאי התקנון. אם למשתמש הסתייגות לגבי תנאי אחד או יותר מתנאי התקנון הרי שניתן לראותו כמשתמש שאינו מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליו ומכאן שלא תחול על "באזטיקט" כל אחריות מקום בו למרות הכל ביצע רכישה באמצעות הטלפון ו/או ברכישה אישית. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. "באזטיקט" איננה ולא תהייה אחראית לתנאי השימוש באתרים אחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
כתנאי לשימוש באתר מאשר המשתמש כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. המשתמש מתחייב כלפי "באזטיקט" שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התקנון. אתר זה מיועד למטרות פרסום "באזטיקט" , העברת מידע ומכירת כרטיסי כניסה לאירועים לגביהם הינה משווקת ו/או גם מפיצת ו/או גם מוכרת כרטיסי כניסה. אין בקיומו של פרסום זה או אחר באתר לגבי אירוע אחד או יותר כדי לחייב את "באזטיקט" למכור כרטיסי כניסה לאותו אירוע באתר ו"באזטיקט" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט לאיזה אירועים ימכרו כרטיסי כניסה באתר, מתי תחל כל מכירה ומתי תסתיים כל מכירה וכן הינה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות מועדים אלו, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שפרסמם מראש.
"באזטיקט" משמשת אך ורק כזרוע הארוכה של מפיקי / מארגני האירועים לשם פרסום האירועים, מכירת והפצת כרטיסי הכניסה לאירועים בלבד ועל כן אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכנו של האירוע, מיקום האירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע ואחריותה של "באזטיקט" הינה אך ורק לספק ללקוח את כרטיס/י הכניסה שנרכש/ו על ידו ו/או לחלופין להשיב לו את כספו מקום בו בוטל אירוע זה או אחר, או לפי הוראת מפיק / מארגן האירוע, כמפורט בתקנון זה.
כלל תצלומי ו/או שרטוטי האולמות המופעים / אצטדיונים / אתרי מופעים ומקומות הישיבה / עמידה בהם אשר יופיעו באתר נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את "באזטיקט" . "באזטיקט" תפעל על מנת להבטיח שתצלומי / שרטוטי אתרי המופעים ישקפו נכונה את מקומות הישיבה / עמידה ביחס לבמת המופע. עם זאת, מובהר במפורש כי ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים אשר מקורם בצרכי הפקה שאינם בשליטת "באזטיקט" ו/או גם בעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. תצלומי / שרטוטי אתרי האירועים אינם ולא יהוו מצג של "באזטיקט" בטרם הזמנת ורכישת כרטיסי הכניסה ו"באזטיקט" אינה ולא תהיה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא אשר יופיעו באתר לרבות טעויות במלל, ו/או טעויות בתיאור אתר, זה או אחר.
כל פרסום שיעשה ע"י "באזטיקט" באתר, מפעם לפעם, בקשר עם אירועים הינו מידע שהועבר ל"באזטיקט" ע"י לקוחותיה ועל כן אינו מחייב את "באזטיקט" בכל אופן שהוא. "באזטיקט" אינה ולעולם לא תהייה אחראית כלפי הרוכש בקיומו של האירוע; בזמינות כרטיסי הכניסה לאירוע; לתוכנו של האירוע; לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה משתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בדרכים ולשם השגת המטרות הבאות: לצורך הפצה, שיווק או פרסום שלו ו/או של מי אחר; לשם הפרעה לשימושם של אחרים, או "באזטיקט" באתר; בכל דרך שיש בה כדי להוות הפרה (או ניסיון להפרה) של זכות יוצרים, או כל זכות אחרת של צד שלישי, או של "באזטיקט" ; בדרך הנוגדת הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי; להציב קישורים לאתר בלא קבלת רשות מראש ובכתב מ"באזטיקט" ; לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי לפגוע, לבזות ו/או להשמיץ אחרים, או לפגוע בשמם הטוב; לעשות כל הזמנה, שפרטיה אינם נכונים באופן מלא או חלקי; לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו להתערב, או ניסיון להתערב, באופן כלשהו בתכני האתר, במרכיביו, או בכל חלק ממנו; לעשות או לנסות לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר; או לערוך שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניו או לנסות לעשות כן.
"באזטיקט" שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את השימוש באתר, של משתמש זה או אחר מכל סיבה שהיא, מבלי צורך במתן הודעה מראש ומבלי שתחול על "באזטיקט" כל אחריות כלפי כל צד ג' כלשהו.

הזמנת ורכישת כרטיסי כניסה וזכויות הרוכש

מפעם לפעם ולפי בקשת מפיקי / מארגני האירועים ולפי יכולתה של "באזטיקט" , ניתן יהיה לרכוש באתר, בדרך של רכישה אלקטרונית באמצעות כרטיסי אשראי, כרטיסי כניסה לאירועים שונים ובמגוון מחירים. הזמנת ורכישת כרטיסי כניסה באמצעות האתר (להלן: "הזמנת ורכישת כרטיסי הכניסה") נועדה לצורך שימוש אישי בלבד ולא לשימושים מסחריים ועל כן ומתוך כך "באזטיקט" , בהתבסס על החלטת מפיקי / מארגני האירועים, תהיה רשאית, אך לא חייבת, להגביל את כמות כרטיסי הכניסה שניתן יהיה לרכוש באמצעות משתמש אחד / כרטיס אשראי אחד / בכל כניסה בודדת לאתר, כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתה וראות עיניה של "באזטיקט" . ל"באזטיקט" שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע "באזטיקט" למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון (הודעתSMS ) לפי שיקול דעתה. "באזטיקט" שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה ולאספקת הכרטיס/ים שנרכשו הם: (1) סיום בדיקת אימות פרטי זיהוי כמשמעם להלן בתקנון זה וכן פרטי ותקפות כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הרוכש. (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. הודעה על קליטת ואישור ההזמנה על ידי "באזטיקט" תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר הרוכש במהלך ביצוע ההזמנה, בתוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. הזמנה שלא אושרה במייל חוזר על ידי "באזטיקט" כאמור לעיל, לא תחייב את "באזטיקט" ועל הרוכש לפנות טלפונית ובאופן מיידי למרכז ההזמנות של "באזטיקט" בטלפון 077-4254752
על מנת ש"באזטיקט" תוכל לספק את כרטיסי הכניסה שנרכשו באמצעות האתר, ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש (להלן: "פרטי זיהוי"). סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך, ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, על הרוכש יהיה לפנות אל מרכז המכירות של "באזטיקט" בטלפון: 03-5247373
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי "באזטיקט" להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו"באזטיקט" שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע / אירוע / אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתר הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון זה והן באתר האירוע / מופע. לא תחול על לאן כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד , כגון מקומות ישיבה בבימת נכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה באמצעות קו טלפון מספר 077-4254752

זכויות ומגבלות

כרטיס כניסה שנרכש באיזה מדרכי הרכישה אצל "באזטיקט" ו/או שלוחיה מקנה למחזיק בו אך ורק זכות הכניסה לתחום האתר/ האצטדיון/ האולם, בהתאם למקום הישיבה המצוין על גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:
"באזטיקט" ו/או גם המארגנים/ המפיקים / בעלי ומנהלי האתר/ האצטדיון / האולם, לא יהיו אחראים כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי הגעתו במועד, מכל סיבה שהיא ו/או גם סגירת הדלתות על פי הוראות כוחות הביטחון. חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי). חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם, או קר ובכלל זה סכין / אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום. חל איסור על הכנסת מצלמות סטילס / וידאו ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום
הנהלת כל אתר שומרת לעצמה את הזכות להרחיק צופה/מבקר שמפריע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ו/או שאינו יושב במקום המסומן בכרטיס ובמקרה והנהלת האתר או מי מטעמה יעשו שימוש בזכותה זו של הנהלת האתר, לא יהיה זכאי הרוכש / צופה/ מבקר להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או בתביעות כלפי ההנהלה ו/או גם "באזטיקט" .
"באזטיקט" אינה ולא תהייה אחראית לטיב השרות ולכל עניין אחר הניתן במסגרת כרטיס זה, לרבות נזקי גוף ו/או גם רכוש שיגרמו, חו"ח לרוכש / משתמש בכרטיס / צופה/ מבקר באתר.

מדיניות מחירים ואמצעי התשלום

מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "באזטיקט" שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין (להלן:"עמלת המכירה"). לתשומת לב המשתמש – דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל. כמו כן שומרת לאן לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה, גם ללא הודעה מראש.
התשלום עבור רכישת כרטיס/י כניסה באמצעות האתר יתבצע, אך ורק, באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. "באזטיקט" לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר. התשלום יתבצע במועד ביצוע ההזמנה ולאחר מכן לא ניתן יהיה לשנות את אופן (חיוב אחד או קרדיט) ו/או אמצעי התשלום.

איסוף וקבלת כרטיסי הכניסה שנרכשו באתר

כרטיסי כניסה שירכשו דרך האתר ייאספו ע"י המזמין בקופות אתר המופע. על הרוכש להגיע לקופות אלו כ- 60 דקות, לפחות, פני תחילת המופע לשם זיהויו והעברת כרטיס/י הכניסה לידיו. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי החברה (כמפורט להלן) ו/או בקופת המופע יתבקש הרוכש להציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן תעודה מזהה. למען הסר ספק – לא יימסרו כרטיסי כניסה שנרכשו באתר ללא הצגת כרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה וכן תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה) נושאת תמונה, אך לא יהיה בכך כדי לבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך העסקה.
קופת איסוף כרטיסי הכניסה באתר כל מופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע. עם סגירת קופת האתר ו/או במקרה של סגירת דלתות המופע לאחר תחילת המופע לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.
במקרים מסוימים עליהם יודע באתר יתאפשר איסוף כרטיסי הכניסה, קודם האירוע, בקופת "באזטיקט" ברחוב רוטשילד 53 ראשל"צ או בכל כתובת אחרת עליה יודע באתר, כאשר איסוף זה ייעשה בשעות ובמועדים כפי שיפורסם באתר לגבי כל מופע ומופע.
"באזטיקט" תהייה רשאית, על פי הסכמת הרוכש שתוקלד בעת ביצוע הרכישה, לשלוח, על חשבונה ובדואר רשום, את כרטיס/י הכניסה שנרכשו באתר לנמען (שהוא הרוכש) ולכתובת כפי שהוקלדה על ידי הרוכש באתר בעת ביצוע הרכישה. האחריות לקבלת הדואר הרשום מוטלת על הרוכש בלבד. "באזטיקט" לא תזכה רוכש בכרטיס חלופי מקום בו הוקלדה ע"י הרוכש כתובת מוטעית בכל סיבה ואופן (שם רחוב שגוי / מספר בית שגוי וכד') ו/או גם כאשר הרוכש לא משך את הדואר הרשום כפי שנתבקש לעשות כן ע"י הדואר. אישור הדואר על הזמנת הרוכש לקבלת דבר דואר רשום יהווה ראיה סופית להגעת הכרטיס ליעדו ומכאן הטלת מלוא האחריות על הרוכש בלבד. הרוכש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל דרישה / טענה ו/או תביעה כנגד "באזטיקט" בגין מחדלו במסירת כתובת שגויה ו/או גם באי איסוף דבר דואר רשום.

ביטול עסקה / ביטול מופע

ביטול עסקת רכישת כרטיסי כניסה שנעשתה באמצעות האתר ניתן לעשות תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימי עסקים שקודם לאירוע, ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010 בדבר ביטול עסקה (להלן: "התקנות") כפי שיהיו ידועות ביום ביצוע העסקה. במועד ביטול העסקה ע"י הרוכש יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה עסקת הרכישה בסך דמי הרכישה ובהפחתת סך השווה ל % 5 מערך העסקה.או לפי הקבוע בתקנות, הנמוך מבינהם. בקשה לשינוי תאריך / שינוי מיקום ישיבה / עמידה ו/או מופע ע"י הרוכש, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.
במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע, יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם ל"באזטיקט" , זאת כנגד השבת כרטיס הכניסה למשרדי "באזטיקט" (ככל שכרטיס הכניסה נמשך על ידו) וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. לאחר חלוף 30 הימים תהייה "באזטיקט" פטורה מחובתה להחזר כספי כלשהו לרוכש. רוכש שטרם משך את כרטיסי הכניסה, יזוכה בחשבונו באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה בלבד במלוא סך העסקה. במידה והמופע נדחה למועד חדש, או הועבר לאתר מופעים אחר, או שונה מבנה האתר בקשר עם המופע, (למשל – שינוי זוויות במה ביחס לאתר), כי אז יהא הכרטיס תקף למועד החדש ו/או לאתר החדש ו/או למבנה החדש של האתר, לפי העניין ורוכש כרטיס כניסה באמצעות האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 ימים מהיום בו הודע על השינוי כאמור, או עד ליום המופע, לפי המוקדם ולקבל מ"באזטיקט" החזר מלא. במקרה של שינוי מבנה האתר מסיבות הפקתיות "באזטיקט" אינה ולא תהייה אחראית לשינוי במקום הישיבה / עמידה של הרוכש למעט התחייבותה להשבה כמפורט לעיל.

מבצעי מכירות

"באזטיקט" שומרת לעצמה את מלוא הזכות לקיים את רעיונותיה ו/או דרישות בית הפקה, זה או אחר, בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה, כולל, אך לא רק, מבצעי הנחות יומיים / שבועיים / לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכד' וכך יכול שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר. במסגרת זו "באזטיקט" רשאית, אך לא חייבת, לכבד, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, "מבצעי נקודות" עם חברות האשראי השונות על מבצעי "נקודות / כוכבים" יימסרו התנאים בעת רכישה אך למניעת כל ספק , נושא החיוב הכספי ביחס לחיוב בנקודות / כוכבים, הינו עסקה שבין הרוכש לחברת האשראי שלו ו"באזטיקט" אינה ולא תהייה אחראית לטענות של חיוב יתר ביחס לנקודות. כל בירור בנושא זה ייעשה בין הרוכש לבין חברת כרטיסי האשראי שלו.
הגנה על הפרטיות והשימוש במידע
אתר "באזטיקט" פועל בטכנולוגית הצפנת המידע .SSL פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. כל הפרטים האישיים של המשתמש / רוכש באתר "באזטיקט" , נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגישה. פרוטוקול ה -SSL "מערבל" את הנתונים שהוזנו והופך אותם לרצף בלתי ברור של מספרים, סימנים ואותיות, כך שרק האנשים המורשים לכך יוכלו לפענחם, בנוסף מבצעת בדיקת אימות של כרטיס האשראי מול חברות האשראי, אשר מספקות אישור לנכונות פרטי הלקוח. חשוב לציין, כי מבחינת חברות כרטיסי האשראי דינה של עסקת מכירה באינטרנט הינה כדין עסקה במסמך חסר. כלומר, בעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע"י גורם בלתי מורשה. במקרה שכזה לא יהיה אחראי בעל הכרטיס לפעולות שנעשו בכרטיסו וחברת האשראי תחזיר לא את כספו תוך פרק זמן של 30 יום.
במסגרת השימושים באתר ו/או גם השירותים הניתנים באתר ובכלל זה רכישת כרטיסי כניסה ו/או בעת רכישת כרטיסים באמצעות הטלפון ו/או רכישה ישירה, יכול והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים. במסירת הפרטים ע"י המשתמש, כאמור, מאשר הרוכש בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו ל"באזטיקט" נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו. במהלך ביצוע הפעילות שבגינה נדרש הרוכש למסור פרטים ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיסים יתבקש הרוכש לאשר ובמידה ויאשר "באזטיקט" תהא רשאית להשתמש בפרטים ובמידע שימסור בקשר עם דפוסי השימוש של הרוכש, שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם הרוכש לשם העברת הצעות לרוכש והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008 ("חוק הספאם"), כמו כן ובמידת אישור מפורש שיתקבל על ידי הלקוח, גם לצורך ניתוח ומסירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וחברות מסחריות. במידה והמשתמש לא יאשר את האמור, כי אז לא ייעשה כל שימוש עתידי במידע שיימסר ע"י הרוכש, למעט בגין העסקה שבוצעה על ידו.
כל מידע שיועבר לידיעת "באזטיקט" על ידי הרוכש ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיס/י כניסה, ישמר על ידי "באזטיקט" בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981. המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין. "באזטיקט" תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע הרוכש. במקרה זה רשאית "באזטיקט" למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעילות המשתמש ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
"באזטיקט" מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי "באזטיקט" ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין "באזטיקט" יכולה לאבטח את מחשביה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, המשתמש מוותר ל"באזטיקט" , מראש ולמפרע, ויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "באזטיקט" ו/או מי מטעם "באזטיקט" עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח התקנון ו/או הדין.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, מכל מין וסוג, בין לגבי כל טקסט, עיצוב, קטעי שמע, קבצים, הודעות, תוכנות, ממסרים, סימני מסחר, בסיסי הנתונים, קוד התוכנה וכל מידע מכל מין וסוג (להלן: "התוכן"), אופן בחירתם, קיבוצם, סידורם והצגתם של כל התכנים באתר זה, תכנונו ועיצובו של האתר, כולם וכל אחד מהם לחוד, הינם בבעלותה הבלעדית של "באזטיקט" ו/או מי מטעמה והמשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר שיש בו הפרה ו/או ניסיון להפרה של אילו מזכויות אלה. המשתמש רשאי להדפיס את תוכנו של אתר זה, או כל חלק ממנו, לשימושו האישי והלא מסחרי בלבד, בכפוף לכך שאינו מפר, או מנסה להפר, אילו מהזכויות בתוכנו של האתר, או שאר העניינים המוגנים כאמור. כל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור ללא הסכמה של "באזטיקט" מראש ובכתב. אתר זה עשוי להכיל תכנים שהזכויות בהם שמורות לצדדים שלישיים. כל שימוש כאמור הינו בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף לזכויות צד ג' בכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה כי כל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של "באזטיקט" . אין להעתיק, לשנות, או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של "באזטיקט" . זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית ל"באזטיקט" שמורים ל"באזטיקט" . כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של "באזטיקט" בכתב ומראש.
שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של "באזטיקט" , הינם קניינה הבלעדי של "באזטיקט" ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.אם המשתמש סבור כי תכנים כלשהם באתר זה מפרים באופן כלשהו את זכויות הקניין הרוחני שלו, הינו מתבקש ליצור קשר מיידי עם "באזטיקט" לכתובת דוא"ל info@leaan.co.il ובמסגרת זו להעביר לידיעת "באזטיקט" את פרטי ההפרה שלדעתו נעשתה, פרטי הקשר של המשתמש ופרטים בדבר זכויות הקניין הרוחני שלו בתכנים כאמור וכן הצהרת המשתמש כי כל האמור בהודעתו הינו נכון ומדויק. בתקנון זה: "תכנים" – לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת כרטיסי כניסה המוצעים באתר, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד. בין אם בבעלות "באזטיקט" ובין אם בבעלות צד ג', המאפשר ל"באזטיקט" זכות שימוש בו.

הגבלת אחריות

"באזטיקט" ו/או כל גוף הקשור אליה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה, אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או גם הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו למשתמש / רוכש ו/או למי מטעמו ו/או במקומו, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או הנובע מהשימוש באתר, כמו גם מהשימוש בכרטיס הכניסה שנרכש, בכל דרך, מאת "באזטיקט" . בנוסף, "באזטיקט" ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות עם הרוכש אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל, מכל סיבה שהיא.
מובהר בזאת במפורש כי דין כרטיס כניסה בודד ו/או לסדרה של אירועים (מנוי) כדין שטר כסף בלתי מזוהה ועל כן אובדן כרטיס כניסה ו/או גם השחתת הכרטיס ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינו לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס שנרכש ונמסר לידי הרוכש, יהיה על אחריותו של הרוכש בלבד ולא ניתן יהיה לשחזרו ו/או ליתן לרוכש כרטיס כניסה חלופי, אלא בהתאם להנחיות שינתנו ל"באזטיקט" ע"י מפיק אירוע ו/או הנהלת אתר ו/או גם הקבוצה, לפי העניין.
"באזטיקט" אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "באזטיקט" , או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "באזטיקט" , או אצל מי מספקיה. השימוש באתר ובתכנים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ללא כל התחייבות מצד "באזטיקט" . אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד "באזטיקט" בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, מוותר המשתמש, ויתור סופי ומחולט כלפי "באזטיקט" וכל מי מטעמה על כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
"באזטיקט" מבקשת להבהיר כי על אף שהיא עושה את מירב המאמצים כי המידע באתר זה יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים, או טעויות. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

שיפוי וסמכות שיפוט

בכניסת המשתמש לאתר הינו מתחייב כי ישפה את "באזטיקט" בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה ו/ואו למי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, כפועל יוצא ו/או כנובע ו/או בקשר לכל שימוש של המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או בתכניו בניגוד להוראות התקנון ו/או הפרת כל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת שנעשתה בקשר עם השימוש שלו באתר ובכלל זה דמי נזק ושכר טרחת עו"ד.
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
לחיצה על משבצת "מאשר" להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר.